Algemene Voorwaarden

 

Hondentrainingscentrum Lianne VOF

Halstersebaan 23A

4727 SC Moerstraten

 

Artikel 1.

1. De vennootschap onder firma Hondentrainingscentrum Lianne kantoorhoudende te Moerstraten, aan de Halstersebaan 23A is verkoop van hondentraining accessoires voor het gebruik voor het trainen van honden. Honden droogvoer, houdbaar en diepvries in het meest ruime zin van het word voor huisdieren.  

2. Zij die, verder te noemen de verkooppunten.

 

* Ad. b Verkooppunten zijn kopers, zoals dierenwinkels, dierenartsen, etc. die de producten van HTC Lianne afnemen direct bij HTC Lianne voor de doorverkoop aan particulieren.

 

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle transacties tussen HTC Lianne en de kopers.

 

Artikel 2.

1. Op alle transacties van HTC Lianne met de in artikel 1 genoemde kopers zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Indien de koper zelf algemene voorwaarden hanteert, kunnen. de algemene voorwaarden van de verkoper niet tegen de algemene voorwaarden van HTC Lianne worden ingeroepen en bij strijdigheid gelden onverminderd de algemene voorwaarden van HTC Lianne, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. HTC Lianne levert uitsluitend aan verkooppunten die een dier gerelateerde KVK inschrijving kunnen overleggen.

 

Artikel 3. Bestelproces, overeenkomsten, beperkte hoeveelheid en commerciële doorverkoop.

1.

- HTC Lianne biedt zijn klanten een groot aanbod voor alle zaken omtrent huisdieren. Door het klikken op de producten of productbeschrijvingen kan de klant navigeren naar de product details, bijvoorbeeld details in verband met het product design, afmetingen of smaak. Het product wordt in een virtuele winkelwagen geplaatst door de gewenste hoeveelheid aan te geven en vervolgens op het symbool van de winkelwagen te klikken.

- Door het klikken op het winkelwagen icoon, in de rechter bovenhoek van de website, kan de klant navigeren naar een overzicht van producten in de virtuele winkelwagen en waar nodig aanpassingen maken.

- Als de klant geen verdere producten wenst toe te voegen aan de online winkelwagen kan het afhandelen van de bestelling worden vervolgd via de Bestelling verzenden knop. Geregistreerde klanten kunnen hier hun naam en wachtwoord invullen om automatisch hun opgeslagen informatie te gebruiken voor deze bestelling. Als een klant nog niet geregistreerd is, kan deze zich hier ook aanmelden of de bestelling afronden zonder zich te registreren. In dit geval moet de klant het adres en de bestelinformatie invullen op de volgende pagina.

- Door vervolgens te klikken op de knop Verder, komt de klant bij het Overzicht. De klant heeft hier een overzicht van zijn of haar bestelling met details over de prijs (inclusief de btw) en details over de verzending en de kosten.

- De bestelling wordt geplaatst door te klikken op de knop "Bestelling plaatsen". Dit wil zeggen dat een bindende bestelling is geplaatst.

2.

- De goederen die in de shop worden aangeboden worden enkel aan niet-commerciële individuen verkocht, oftewel aan consumenten die de rechtshandeling uitvoeren voor doelen die noch aan commerciële noch aan hun onafhankelijke beroepsactiviteiten kunnen worden toegeschreven. De aanbiedingen op onze website www.snuffelhoekje.com zijn daarom niet gericht op ondernemingen. Ondernemingen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen of vennootschappen met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelen in het kader van de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

- De afbeeldingen van het assortiment in de online shop zijn illustratief en bedoeld om de klant een beeld te geven van het product; deze zijn niet bindend. De klant maakt een bindende bestelling door een koopovereenkomst aan te gaan wanneer deze het bestelproces afrondt door te klikken op de knop "Bestelling plaatsen". De klant krijgt vervolgens automatisch een bevestiging en een kwitantie van de bestelling via e-mail (orderbevestiging). Deze orderbevestiging houdt geen verband met de acceptatie van de bestelling. De overeenkomst met HTC Lianne wordt alleen bevestigd als HTC Lianne de bestelde producten naar de klant verzendt en de klant een e-mail ontvangt met bevestiging (verzendbevestiging).

3. Afwijkend van 2.2. komt bij de keuze voor vooruitbetaling een contract al tot stand bij het verzenden van de betalingsinformatie door HTC Lianne. Deze betalingsinformatie wordt binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling naar de klant verstuurd. De bestellingsbevestiging bevat geen betalingsinformatie. Bij vooruitbetaling is het bedrag van de rekening vanaf het moment van ontvangst van de betalingsinformatie verschuldigd en dient binnen 7 dagen te worden voldaan door het bedrag over te maken op een van de onder 8.e. genoemde rekeningen. Hierbij is de datum waarop het bedrag op onze rekening wordt bijgeschreven leidend. Indien na 7 dagen geen betaling op een van de onder 8.e. genoemde rekeningen wordt waargenomen, wordt de bestelling van de klant automatisch geannuleerd.

4. Wij slaan de tekst van het contract voor je op in jouw klantaccount. Na ontvangst van de bestelling door HTC Lianne ontvangt de koper een aparte bevestigingsmail van HTC Lianne met de essentiële inhoud van het contract, inclusief de op het moment van het contract geldende Algemene Voorwaarden.

5. De aangeboden goederen worden uitsluitend verkocht in gebruikelijke huishoudelijke hoeveelheden en uitsluitend aan meerderjarige personen. (Indien van toepassing: maximaal toelaatbaar bestelbedrag). De commerciële wederverkoop van goederen is niet toegestaan. HTC Lianne behoudt zich het recht voor om contractuele aanbiedingen die de indruk wekken te zijn ingediend met het oog op de commerciële wederverkoop van goederen niet te accepteren.

 

Artikel 4. Prijzen en verzendkosten

1. De door HTC Lianne opgegeven prijzen zijn exclusief b.t.w. Deze prijzen moeten verhoogd worden met eventuele verzendkosten die van toepassing zijn.

2. Indien zich na het aanvaarden van een opdracht enige verhoging of prijsbepalende factoren zich voordoen, waarop HTC Lianne redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, zoals stijging materiaalprijzen, lonen, sociale lasten, belasting, transportkosten, waardevermindering overeengekomen betalingsmiddelen -ook al is zulks voorzien bij het sluiten van de overeenkomst is HTC Lianne gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

3. Bijzonder extra inklaringskosten en/of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn voor rekening van de koper.

 

Artikel 5. Verzendingen

1. Tenzij anders vermeld in de verzendbevestiging, is de verwachte levertijd 1-3 dagen.

2. In het geval dat de bestelde producten niet op voorraad zijn kan HTC Lianne, op eigen kosten, de bestelling in delen bezorgen gegeven dat dit acceptabel is voor de klant.

3. In het geval dat HTC Lianne niet in staat is om te leveren, omdat de bestelde producten niet aan HTC Lianne zijn geleverd door eigen leveranciers, mag HTC Lianne zich zonder schuld terugtrekken uit de overeenkomst. In een dergelijk geval zal HTC Lianne de klant informeren en een vergelijkbaar alternatief aanbieden. Als een vergelijkbaar product ook niet beschikbaar mocht zijn of als de klant het alternatief niet wil bestellen, zal HTC Lianne het betaalde bedrag terugstorten naar de klant.

4. In het geval van beschadiging tijdens de verzending, moet contact worden opgenomen met de HTC Lianne klantenservice. Als resultaat heeft HTC Lianne de optie om een klacht in te dienen bij de bezorger over de geleden schade. Als de klant niet in staat is om informatie te verschaffen over de schade die is opgelopen tijdens het transport, zal dit geen enkel effect hebben op de garantierechten van de klant.

Artikel 6. Aanbiedingen

1. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze zijn voor HTC Lianne slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle bij de aanbieding verstrekte gegevens, informatie, blijven eigendom van HTC Lianne en dienen op de eerste verlangen geretourneerd te worden.

2. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 7. Reclamatie

1. Reclamaties dienen uiterlijk 24 uur na ontvangst van de geleverde zaken te zijn ingediend bij HTC Lianne. Zij ontheffen de koper niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen en de daaraan verbonden termijnen. 

2. Indien een reclamatie gerond blijkt, zal HTC Lianne zulks kenbaar maken aan de koper, waarbij HTC Lianne het recht heeft, hetzij de gereclameerde zaken terug te nemen en daarna te vervangen door soortgelijke zaken, dan wel de betreffende nota te crediteren voor ten hoogste de factuurwaarde, zulks te harer keuze, zonder dat zij tot een andere of meerdere schadevergoedingen gehouden zal zijn. 

3. Retourzendingen zijn slechts toegestaan na fiat HTC Lianne.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

1. De door HTC Lianne geleverde zaken blijven eigendom van HTC Lianne totdat de koper alle verplichtingen is nagekomen uit betreffende overeenkomst met HTC Lianne is nagekomen.

2. Koper is verplicht op de eerste verzoek van HTC Lianne de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle risico's, waaronder brandschade, waterschade, diefstal etc. en HTC Lianne te vrijwaren van aansprakelijkheid van derden op deze zaak.

3. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dienen op de eerste verzoek daartoe door HTC Lianne door de koper aan HTC Lianne te worden teruggegeven.

 

Artikel 9. Betalingscondities

1. De betaling dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum. Bij niet tijdige betaling binnen de termijn is de koper automatisch in verzuim zonder sommatie-en ingebrekestelling. 

2. Indien u de factuur niet betaald binnen 14 dagen zal u een herinnering toegestuurd worden met het verzoek om binnen één week te betalen. De factuur zal daarbij verhoogd worden met €5,00 aan administratiekosten. 

3. Indien u na de herinnering (21 dagen totaal) niet tot betaling overgaat, zal u worden aangemaand met het verzoek om binnen één week de achterstallige nota te willen betalen. De factuur zal bovenop de reeds verhoogde factuur verhoogd worden met €5,00 aan administratiekosten. 

4. Indien u na de aanmaning niet tot betaling overgaat (28 dagen totaal), zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau wettelijke rente en buitengerechtelijke incasso verschuldigd.

 

Artikel 10. Risico

1. Het risico over de zaken gaat over van HTC Lianne op de koper op het moment van levering. In geval koper op het afgesproken tijdstip niet bereid is of in staat is de zaken in ontvangst te doen nemen, kan HTC Lianne de zaken als geleverd beschouwen en deze conserveren en opslaan en verzekeren gedurende een redelijke termijn voor rekening en risico van de koper.

 

Artikel 11. Annulering en wijzigingen

1. Annulering en/of wijziging van enige opdracht/bestelling om welke reden dan ook is niet mogelijk zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van HTC Lianne.

2. Bij wijziging van c.q. in overleg met HTC Lianne is de koper verplicht de hieruit voortkomende schade voor HTC Lianne geheel voor haar rekening te nemen. Dit betreft onder andere de kosten uit winstderving en overige schade. 

 

Artikel 12. Marketing & klantcommunicatie

Als de klant een overeenkomst aangaat met HTC Lianne en een electronisch mailadres specificeert (e-mail), heeft HTC Lianne het recht dit electronische mailadres (e-mailadres) van de klant te gebruiken voor direct marketing van haar eigen gelijke producten of diensten te gebruiken, als de klant hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt ten tijde van het verzamelen hiervan. De klant heeft altijd en te aller tijde het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van het electronische postadres (e-mailadres) door het sturen van een communicatie naar info@snuffelhoekje.com, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn buiten de gebruikelijke transmissiekosten.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. HTC Lianne is eerst aansprakelijk wegens niet tijdig, niet behoorlijke nakoming van de opdrachten, nadat HTC Lianne schriftelijk in gebreke is gesteld en HTC Lianne binnen een termijn van één maand daarna niet in staat is geweest de overeenkomst alsnog naar behoren na te komen.

2. HTC Lianne is leverancier en geen producent van de producten en derhalve niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor de kwaliteit van de producten.

3. HTC Lianne is voorts nimmer tot vergoeding enige andere schade gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is voorgelegd.

4. Behoudens is aantoonbare grove schuld, danwel aantoonbare grove nalatigheid zijdens HTC Lianne is HTC Lianne niet aansprakelijk voor eventuele schade van gebruik van de door HTC Lianne geleverde zaken. Mocht HTC Lianne ingevolge dit artikel schadeplichtig zijn geworden, is de aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot maximaal €250,00.

 

Artikel 13A. Overmacht

1. HTC Lianne is niet aansprakelijk voor niet, niet juist of niet tijdige uitvoering ten gevolge van overmacht in de ruimste zin van het woord. 

2. In dit geval wordt onder meer als overmacht beschouwd:

   - Storingen in het bedrijf, danwel belemmeringen waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd, kostbaar of bezwaarlijk wordt gemaakt.

   - Staking, ziekte of ongeval van personeel c.q. derden met uitvoering van de opdracht belast. 

   - Oorlog, oorlogsgevaar, oproer, natuurrampen, brand, transportstremmingen, regeringsmaatregelen op de uitvoering van de opdracht van invloed, onvoorziene gebeurtenissen in het bedrijf van HTC Lianne of in de bedrijven waarvan HTC Lianne zaken betrekt, welke met de betreffende opdracht in verband staan. 

   - Vertraagde of foutieve levering door welke oorzaak dan ook van tijdige en op de juiste wijze bestelde zaken, materialen etc.

3. In geval van overmacht zal de koper HTC Lianne gedurende een naar omstandigheden redelijke termijn na de overeengekomen datum, waarop de opdracht uitgevoerd diende te zijn, de gelegenheid geven haar verplichtingen alsnog na te komen.

4. Indien de overmacht aanhoudt heeft HTC Lianne het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat deze wel uitvoerbaar is.

5. Indien dit laatste in redelijkheid niet mogelijk is, hebben de partijen het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, waarbij eventueel door de koper verstrekte zaken zonder enige vergoeding door HTC Lianne zullen worden teruggeven aan de koper. 

6. De ontbonden verklaring dient schriftelijk te geschieden jegens de andere partij.

7. Bij ontbinding is geen der partijen jegens de ander tot enige schadevergoeding verplicht.

 

Artikel 14. Opschorting

1. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de betalingspositie van de koper voldoende wordt geacht bij niet-contante betaling.

2. Zodra en zolang de koper een openstaande rekening voor zover opeisbaar niet voldoet, is HTC Lianne gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen en daarmee de uitvoering van de opdracht te schorten.

3. HTC Lianne is steeds gerechtigd te harer genoegen zekerheid te vorderen voor de nakoming van betalingsplicht.

4. Tijdens een opschorting als hiervoor bedoeld heeft de koper niet het recht op die grond ontbinding van de overeenkomst te vorderen en blijven alle door de koper te beschikking gestelde zaken voor de rekening en risico van de koper onder HTC Lianne.

5. Het bewerkelijk niet nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst zijdens HTC Lianne ontheft de koper niet van diens verplichtingen.

 

Artikel 15. geschillen en toepasselijkheid

1. Tenzij anders overeengekomen worden alle overeenkomsten beheerst door Nederlandsen recht.

2. Koper dient er voor zorg te dragen dat de producten, welke worden verkocht van HTC Lianne door de koper worden vervoerd en opgeslagen op een temperatuur welke gedurende de gehele tijd van vervoer en opslag diepgevroren is. Indien de koper niet zelf vervoert, doch door derden laat vervoeren is hij er aansprakelijk , dat bovengenoemde temperatuur ook door de door de koper ingeschakelde transporteur wordt gehanteerd. Koper dient zich te houden aan de gebruiksvoorschriften voor bewaring en/of koeling van producten.

3. Verkooppunten zijn verplicht zorg te dragen, dat de door HTC Lianne geleverde diepvriesproducten ten alle tijde diepgevroren te blijven. Indien verkooppunten bezorgen bij consumenten, cliënt, eindgebruiker de geleverde diepvriesproducten diepgevroren ontvangen. 

4. HTC Lianne is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het verhalen van levering, welke is geschied door een verkooppunt.

 

Artikel 16. 

1. De verkooppunten diene kennis te nemen van alle handen zijnde informatie omtrent de diepvriesvoeding en aanverwante artikelen, zoals gedroogde snacks, zoals deze is te vinden op de website van de producenten. Zij dienen gedegen advies te geven aan de consumenten, zodat deze omtrent een en ander voldoende geïnformeerd zijn. Consumenten dienen met name volledig. geïnformeerd/voorgelicht te worden over het verantwoord overzetten van de dieren van droogvoer naar rauw voer conform de hierboven genoemde informatie, de website van de producenten.

2. De verkooppunten dienen minimaal de adviesverkoop - grootverbruikprijzen te hanteren bij de verkoop.

3. Het op eigen initiatief bevoorraden van nieuwe of bestaande verkooppunten is niet toegestaan.

 

Artikel 17. Onlinegeschillenbeslechting voor consumenten

Het platvorm van de Europese Commissie voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) tussen ondernemers en consumenten is beschikbaar via www.ec.europa.eu/consumers/odr. HTC Lianne is niet verplicht noch bereid tot deelnamen aan een geschillenbeslechtingsprocedure via een geschillenorgaan.

 

Artikel 18. Gebruik van Facebook audiance-service

Op onze website gebruiken we de zogenaamde Facebook-pixel van het sociale netwerk Facebook. Dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of, als je je in de EU bevindt, door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland wordt ("Facebook"). Deze functie dient ervoor om bezoekers van onze website in het kader van het bezoek aan het sociale netwerk Facebook advertenties („Facebook-Ads“) te tonen die gebaseerd zijn op hun interesses. Zo willen we ervoor zorgen dat onze Facebook-advertenties voldoen aan de potentiële interesse van gebruikers en niet vervelend zijn. Bovendien kunnen we met behulp van de Facebook-pixel de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoek-doeleinden nagaan, door na te gaan hoeveel gebruikers op een Facebook-Ad klikken. De Facebook Pixel wordt direct door Facebook ingeschakeld zodra je onze website bezoekt en kan op jouw apparaat een zogenaamde cookie opslaan. Als je je vervolgens bij Facebook aanmeldt of Facebook bezoekt terwijl je ingelogd bent, koppelt Facebook deze informatie aan jouw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. De gegevens die over jou zijn verzameld, stellen ons niet in staat jouw identiteit als gebruiker vast te stellen. De verzameling en verwerking van de gegevens door Facebook vindt plaats in de context van het privacybeleid van Facebook. Meer informatie vind je hier: https://www.facebook.com/about/privacy. Je kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van Facebook Pixel en het gebruik van jouw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven. Om dit te doen, kun je de pagina oproepen die is aangemaakt door Facebook (de instellingen over advertenties op basis van website- en appgebruik) als je bent aangemeld bij Facebook: https://www.facebook.com/settings. De instellingen zijn platformonafhankelijk, dat wil zeggen dat ze geschikt zijn voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten. 

Artikel 19. Slotbepaling

Mochten bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of ontoepasbaar zijn of worden, zal de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet worden aangetast. Het Duitse recht is van toepassing wanneer de Europese wetgeving niet toereikend is voor de kwestie. Deze keuze van de wetgeving geldt alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van de wetgeving van het land waarin de klant zich op het moment van zijn bestelling bevindt.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgelegd op en geldig vanaf 13 juni 2022.